Sign up for newsletter

Blijf op de hoogte van onze nieuwe voorraad.

 • U ontvangt het laatse nieuws direct in uw mailbox.
 • U kunt zich op ieder moment weer uitschrijven of abonneren op een andere mailing.
Camionette.EU neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Lees in onze Privacy Statement hoe wij met uw gegevens omgaan.

Camionette.EU neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Lees in onze Privacy Statement hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inleiding

Kleyn Group B.V. en haar groepsmaatschappijen Kleyn Trucks B.V., Kleyn Vans B.V. en Kleyn Services B.V., hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen KLEYN beschermt en respecteert uw privacy.. Als onderdeel van onze bedrijfsvoering verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie. In dit beleid leest u op basis waarvan wij deze persoonlijke informatie - die wij verzamelen of die u ons verstrekt -  verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig, zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Door onze websites (“onze sites”) te bezoeken, stemt u in met ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van onze producten, services, inhoud, mogelijkheden, technologieën of functies die door Kleyn Trucks B.V. en alle gerelateerde websites, applicaties en services worden aangeboden.


Gegevensbeheerder / Verantwoordelijke 

Kleyn Group B.V., gevestigd aan Industrieweg 2 4214 KZ Vuren in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kleyn Group B.V.
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
Nederland
+31(0)183668222
[email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken

KLEYN verzamelt op de volgende wijze informatie om u optimaal van onze diensten te laten gebruiken, ons aanbod te personaliseren en uw ervaring te verbeteren:

 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die u zelf aan ons verstrekt
 • Informatie van externe bronnen
 • Verificatie en fraude detectie


We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die wij over u verzamelen. - Bij elk bezoek aan onze sites kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Technische informatie, waaronder het IP-adres dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform.
 • Informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL-clickstream naar, op en van onze sites (met inbegrip van datum en tijd), producten die u heeft bekeken of waarnaar u heeft gezocht, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van het bezoek aan verschillende pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, clicks en muisbewegingen) en gebruikte methoden om de pagina te verlaten en het telefoonnummer dat is gebruikt om ons te bellen.


Informatie die u ons verstrekt.

 • U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze sites in te vullen of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. Hieronder valt informatie die u verstrekt als u zich registreert om onze sites te gebruiken, een bestelling te plaatsen of een transactie uit te voeren op onze sites of als u melding maakt van een probleem met onze sites. De informatie die u ons verstrekt kan uw naam, bedrijfsgegevens, adres, e-mailadres en telefoonnummer, omvatten.
 • U kunt ons nadere informatie verstrekken over uw identiteit zodat wij onze diensten kunnen leveren. Dit kan door middel van het invullen van formulieren op onze sites of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail of op een andere manier. U moet de juiste toestemming geven? voor u deze informatie aan ons openbaar maakt. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, bedrijfsgegevens, adres, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en omvatten.


Informatie die wij van andere bronnen ontvangen.

 • We kunnen informatie over u ontvangen als u gebruikmaakt van andere websites die wij beheren of van andere diensten die wij leveren. Deze gegevens kunnen intern worden gedeeld en worden gecombineerd met gegevens die op deze site worden verzameld. We werken nauw samen met gelieerde partijen en met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, externe leveranciers van technische diensten, betalingsdiensten en bezorgdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van analysediensten, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. Als dat het geval is zorgen wij dat dit volledig conform de Verordening gebeurt.


De manier waarop wij uw informatie gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt. – We gebruiken deze informatie:

 • om onze plichten die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons worden aangegaan na te komen en u de informatie, producten en diensten die u van ons vraagt te kunnen leveren;
 • om u informatie te verstrekken over andere producten en diensten die wij aanbieden;
  • als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen contact met u op met informatie over goederen en diensten die gelijk zijn aan de goederen en diensten die u eerder heeft gekocht of waarover wij met u hebben onderhandeld.
  • als u een nieuwe klant bent, nemen wij alleen contact met u op als u dit aanvraagt of hiermee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het daarvoor bestemde vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.
  • U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door gebruik te maken van de links onderaan onze marketinge-mails.
 • om te reageren op vragen die u via onze sites of telefonisch, via e-mail of op een andere manier heeft gesteld.
 • om te voldoen aan wettelijke plichten die voor ons als gegevensbeheerder en gereguleerde onderneming gelden
 • indien wij verplicht zijn dit te doen om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen


Informatie die wij over u verzamelen. – Wij gebruiken deze informatie:

 • om onze sites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en onderzoeksdoeleinden;
 • om onze site te verbeteren om te zorgen dat content op een voor u en uw computer zo effectief mogelijke manier wordt gepresenteerd;
 • om u de gelegenheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten als u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze sites veilig te houden;
 • voor het krijgen van inzicht in en het meten van de effectiviteit van reclame die wij u en anderen laten zien en om u relevante reclame te kunnen laten zien;


Informatie die wij van andere bronnen ontvangen. – Wij gebruiken deze informatie:

We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons verstrekt en informatie die wij over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat wij ontvangen).


Informatie die wij over u openbaar maken

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met ons gelieerde ondernemingen. Dit delen geschiedt volledig conform de Verordening. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming. We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden. Als dit nodig is, moeten wij ons houden aan alle aspecten van de Verordening. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende soorten organisaties:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met hen of u aangaan.
 • Aanbieders van analysediensten en zoekmachinediensten die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze sites.
 • Overheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van voertuigen.


We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden:

Als wij de plicht hebben uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke plichten of om onze Gebruiksvoorwaarden of Algemene Voorwaarden en andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze groepsbedrijven, klanten en anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebestrijding.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij verwijderen dan deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

KLEYN neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KLEYN) tussen zit.


Bewaring van uw persoonsgegevens

KLEYN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn gedurende welke wij uw gegevens bewaren is afhankelijk van wettelijke bewaartermijnen waaraan wij ons moeten houden. Na het verstrijken van deze termijn worden persoonlijke gegevens veilig gewist als deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het aangaan van een overeenkomst of met betrekking tot andere juridische procedures.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KLEYN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KLEYN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KLEYN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]


Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

De Kleyn Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KLEYN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Als u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Kleyn Group B.V. gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt of dat u uw bestelling niet kan doorvoeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.


Externe sites

Onze site kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde bedrijven bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houdt u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Check dit beleid voordat u persoonlijke informatie op deze websites invult.


Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.


Wijzigingen van ons privacybeleid

Dit beleid is voor de laatste keer gewijzigd op 25 mei 2018. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst. Bezoek onze site regelmatig om te controleren of ons privacybeleid is gewijzigd.

AVG 1.0